Ple ordinari d’octubre


El ple aprova les ordenances pel 2019 amb el vot contrari de Badia en Comú i el Pla local per a la prevenció de residus amb l’abstenció de Badia en Comú.

Aprovació de les modificacions de les ordenances fiscals per 2018

Amb el vot contrari del Grup Municipal de BeC es van aprovar les modificacions de les ordenances fiscals de 2019. El nostre vot negatiu va estar fonamentat en una manca de coherència en la modificació del diferents impostos i taxes, la manca d’estudis objectius que fonamentin aquestes variacions i la manca de proporcionalitat i/o equitat en els mateixos. En paraules del portaveus del grup Municipal de BeC José Pérez “ens diuen que aquestes ordenances fiscals cerquen dos objectius: la recerca dels recursos necessaris per mantenir els serveis públics que presta l’ajuntament a través d’una pressió fiscal adequada i la proporcionalitat i equitat dels mateixos. Ambdós objectius no s’acompleixen amb aquestes ordenances fiscals. En primer lloc, no donaran una resposta suficient per mantenir i millorar els serveis que reben els ciutadans i ciutadanes. I en segon lloc, s’allunyen encara més de criteris d’equitat amb l’eliminació del criteri de renda per accedir a determinades bonificacions i l’aplicació d’una pujada del 2% de manera lineal a tots els impostos i taxes”.

BeC vàrem criticar la manera de treballar les ordenances des de l’equip de govern en el que la participació de les propostes dels grups de l’oposició queda en una incorporació de petites modificacions d’una proposta del govern. La manca de temps per poder analitzar la proposta del govern municipal (dues setmanes i escaic) i l’escassa intenció de rebre plantejaments allunyats del punt de vista del govern municipal fa que BeC s’hagi desmarcat de manera intencionada del debat de les ordenances. Seguim opinant que manca informació i estudis sobre els costos dels diferents serveis i, sobre tot, no compartim la manera d’acostar aquest costos als ingressos a través de les diferents ordenances fiscals. Segons la nostra opinió s’hauria de fer seguint criteris de equitat mitjançant formes de tarifació social i/o bonificacions fonamentades en la renda i situació social dels beneficiaris. A més, seguim pensant que el debat d’ordenances ha d’anar lligat al de pressupostos (del que encara no tenim cap mena d’avançament per part del govern municipal). En definitiva, més enllà de les modificacions que s’han produït posem de manifest la manca d’intenció d’arribar a acords per part del govern municipal que no sigui un acostament incondicional als seus plantejaments. Això ho hem vist amb d’altres debats i ho tornarem a veure en el debat de pressupost pel 2019.

Exposem al final un petit resum de les modificacions que es van aprovar amb el nostre vot contrari.

Aprovació del Pla Local de residus

Amb l’abstenció i un discurs crític de Badia en Comú es va provar el Pla local de residus. Per a Badia en Comú aquesta aprovació servirà per accedir a la subvenció de la diputació per impulsar mesures per reduir el residus generats pel municipis, millorar la recollida selectiva i acostar-nos als objectius del pla de residus Precat 2020. En paraules del portaveu de BeC “l’aprovació d’aquest pla local de residus és només un punt inicial des del que començar. Ens cal fer molta feina ja que en aquest tema Badia s’ha quedat molt enrera. Cal posar-nos a treballar en tema de millora de la recollida d’envasos, de la millora de la qualitat de l’orgànica, de la reducció de residus impropis, de la reducció de la fracció resta, de la implementació de plans de reutilització d’objectes duts a la deixalleria, de la millora de la recollida de voluminosos, etc”. Badia en Comú va anunciar que es mantindrà en la seva funció de control dels programes i projectes impulsats pel govern per acomplir aquest pla local de residus.

Torn de preguntes i control del govern

En aquest apartat Bec vàrem sol·licitar informació sobre els locals cedits a associacions culturals i vam elevar queixes sobre el soroll que fan determinats vehicles per la nit a l’Avinguda de Burgos demanant una continua intervenció de la policia local.

Us deixem un petit resum de les modificacions aprovades per l’ordenança fiscal del 2019:

  1. Augment lineal (en tots els impostos i taxes ) del 2%.

  2. Manteniment del tipus impositiu en el 0,72 per la contribució (IBI). Aquest augmentarà els rebuts a causa de la revisió cadastral al voltant dels 8 €.

  3. Augmenta fins els 3000 € anuals per membre d’una unitat familiar com a màxima renda disponible per aconseguir el 90% de bonificació en la taxa de residus i clavegueram.

  4. Variació dels preus de les cambres frigorífiques del mercat municipal segon la nova distinció pel seu contingut.

  5. A esports es manté la tarifa trimestral, però puja el 2% la mensual. Baixa al 15% la bonificació del resident a Badia per la quota mensual ( l’any 2018 és del 30%).

  6. Mantenen el 50 % de bonificació per als majors de 65 anys sense cap criteri de renda.

  7. Obtindran una bonificació del 35% de bonificació (abans 30%) de la tarifa les famílies monoparentals i monomarentals amb una renda personal inferior a 2,5 vegades l’IPREM.

  8. Noves tarifes per inscripcions al casal infantil i/o esport escolar en 39,85/per infant, 29,88 €7 per dos infants i 25,41/ en el cas de més de dos infants.

  9. Les inscripcions al casal d’estiu/esport d’estiu quedaran en 152 € per infant cada quinzena , 129,2 si en són 2 infants i 116,28 si en són més de 2 per cadascú. Si es fa per una setmana les taxes seran de 84,16€, 71,5€ i 64,38 € pels mateixos. Cal dir que aquest preus inclou el servei de menjador.

Badia en Comú